กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย
20 กรกฎาคม 2566

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.3...

อ่านต่อ
โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
20 กรกฎาคม 2566

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนาย...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน
20 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน ใ...

อ่านต่อ
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI
19 พฤษภาคม 2566

กองส่งเสริมวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ด...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน
9 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ ปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ระห...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 7, 8, 28 กุมภาพันธ์ แล...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ
10 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 25, 26 มกราคม และ 8, 22...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง กลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ
21 สิงหาคม 2562

โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง กลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ ในวันอังค...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับชำนาญการ เรื่อง การวิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
21 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับชำนาญการ เรื่อง การวิเคราะห์หรือ...

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากองส่งเสริมวิชาการ (พ.ศ. 2563-2564)
13 สิงหาคม 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากองส่งเสริมวิชาการ (พ.ศ. 2563-2564) วัน...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
2 กรกฎาคม 2562

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร อาจารย์เชาวลิ...

อ่านต่อ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มิถุนายน 2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 1
28 มีนาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 1 โด...

อ่านต่อ
โครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ
24 สิงหาคม 2561

โครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–14.30 น. ณ ห้อง AAC...

อ่านต่อ
โครงการเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนตำราตามหลักเกณฑ์ใหม่
24 สิงหาคม 2561

โครงการเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนตำราตามหลักเกณฑ์ใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาค...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 กรกฎาคม 2561

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยอาจารย์เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณ
28 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณ โดย นายณัฐพล ชุมด...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
4 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู...

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0
7 มีนาคม 2561

ผู้บริหาร และบุคลากรกองส่งเสริมวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่...

อ่านต่อ
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form
26 ธันวาคม 2560

กองส่งเสริมวิชาการได้จัด การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
16 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 10 สิงหาค...

อ่านต่อ
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560...

อ่านต่อ
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบของส่วนงาน
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบของส่วนงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 256...

อ่านต่อ
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบบริหารลูกหนี...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรองข้อมูลบน Google Drive
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรองข้อมูลบน Google Drive เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30–1...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ
10 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ ...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
10 สิงหาคม 2560

โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
4 สิงหาคม 2560

โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนา...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ)
4 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
10 มีนาคม 2560

กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เมื่อวันอัง...

อ่านต่อ
กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
19 กันยายน 2559

ผลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศในก...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ
4 สิงหาคม 2560

กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
24 มิถุนายน 2559

กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่ค...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ
4 พฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ)
2 พฤษภาคม 2559

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ...

อ่านต่อ
บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2 พฤษภาคม 2559

นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ นำทีมบุคลากร สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผ...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน
2 พฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Google Apps เพื่อกา...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภทสามมิติส่วนต่อขยายระยะที่ 1
2 พฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยก...

อ่านต่อ
บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการมอบกระเช้าอวยพรแด่อธิการบดี
2 พฤษภาคม 2559

นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ นำทีมบุคลากร มอบกระเช้ารังนกอวยพรแด่อธิการ...

อ่านต่อ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
187
ตลอดทั้งเดือน
622
รวมทั้งหมด
79,423

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon