กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาย...

โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

วันที่เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2567

Image

โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 และ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องประชุม Aachen Conference ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร TGGS มจพ. ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขั้นตอนในการพิจารณา คุณบัวขาว สุขคำ ที่ปรึกษากองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และคุณนภาพร จันทร์เชื้อ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน ก.พ.อ. และแบบมีส่วนร่วมทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ด้านสังคมศาสตร์ และในวันที่ 30 เมษายน 2567 ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง เทคนิคการทำตำรา/หนังสือ และการเขียน book chapter ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ และ Dr. Sathish Kumar Palaniappan, Research Scientist (Specialist 2) ช่วงบ่ายบรรยาย เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลและกิจการพิเศษ และ Assoc. Prof. Dr. Sanjay Mavinkere Rangappa ที่ปรึกษา สนอ. ด้านส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ในการนี้ กองส่งเสริมวิชาการ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ผลงานให้แก่คณาจารย์ มจพ.

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
93
ตลอดทั้งเดือน
3,339
รวมทั้งหมด
108,929

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon