กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

แบบฟอร์มขอเพิ่มชื่อผู้ใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมฐานข้อมูลของวารสาร

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       ได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         จากคณะกรรมการอุดมศึกษา
       ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
       เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มที่ 1
       สำนักงานกองทุนสนับสุนุนการวิจัย (กสว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับพิจารณา
         ผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปภ. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนสำเร็จ
         ปริญญาเอก

วารสาร KMUTNB : IJAST
       ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
       เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มที่ 1
       อยู่ในฐานข้อมูล Cross ref, Google.Scholar และ SCITEค่า Impact Factors

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center : TCI) ได้ประกาศค่า Impact factors วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2557 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีค่า Impact factor อยู่ที่ 0.103 โดยค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555-2557 อยู่ที่ 0.118

ดูรายละเอียด


เรียญเชิญผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวารสาร KMUTNB: IJAST

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ที่ http://www.journal.kmutnb.ac.th
และ วารสารวิชาการ KMUTNB:IJAST ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst/index


ประกาศ!!! ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First)

บทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
และวารสารวิชาการ KMUTNB:IJAST
ดาวน์โหลดได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst/issue/archive


 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google