กองส่งเสริมวิชาการ


นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2237
E-mail: sumonchai.s@op.kmutnb.ac.th

นางสิริวรรณ อยู่ผ่อง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและวารสารวิชาการ
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2238
E-mail: siriwan.y@op.kmutnb.ac.th


นางสาวนงนารถ อุดมทรัพย์ยิ่ง
นางสาวธีติมา ไชยกิจ
นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2240โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2240
 E-mail: nongnard.u@op.kmutnb.ac.th   E-mail: teetima.c@op.kmutnb.ac.th 

นางสาวจันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์
นางสาววันวิสาข์ ช่างบุ
นักวิชาการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2239โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2291
 E-mail: junjiraporn.t@op.kmutnb.ac.th   E-mail: wanvisa.c@op.kmutnb.ac.th 

นางสาวปรารถนา ธูปสมุทร
นายธนาคม เจริญพิทย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2235โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2241
 E-mail: prattana.t@op.kmutnb.ac.th  E-mail: thanakom.c@op.kmutnb.ac.th 

 
กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google