บริการของเรา

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
 • เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับพิจารณา ผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปภ. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนสำเร็จ ปริญญาเอก
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First) ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
ส่งบทความ

วารสารวิชาการ Applied Science and Engineering Progress

 • เป็นวารสารอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (Q3), Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 1, ASEAN Citation Index (ACI), Cross ref, Google Scholar และ SCITE
 • วิธี Submit บทความวารสาร ASEP https://www.youtube.com/watch?v=hxd-NsOa0KU
 • International Conference - Scopus Indexed Conference https://shorturl.asia/YzuUg
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับที่ดำเนินการตีพิมพ์แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันและบทความระหว่างดำเนินการตีพิมพ์ (Online First)
  ได้ที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal/issue/archive
ส่งบทความ

การรับรองคุณภาพตำราเรียนและสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

 • การขอรับการรับรองคุณภาพตำราเรียน
  กรอกข้อมูลในแบบเสนอขอรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือให้ครบถ้วนพร้อมต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ผ่านส่วนงานต้นสังกัด ส่งมาที่กองส่งเสริมวิชาการ กรณีที่เป็นผลงานตำราให้แนบคำอธิบายรายวิชา จำนวน 1 ชุด
  ขั้นตอนการรับรองคุณภาพตำราเรียน
 • การขอรับการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน
  เป็นตำราเรียนที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพตำราเรียน
  ทำบันทึกข้อความเพื่อขอรับการสนับสนุนการผลิตตำราเรียนผ่านส่วนงานต้นสังกัด พร้อมแนบต้นฉบับตำราเรียน จำนวน 1 ชุด ส่งมาที่กองส่งเสริมวิชาการ
  ดาวน์โหลด Template ตำราเรียน
สืบค้นตำราที่ได้รับการสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

No Gift Policy

กองส่งเสริมวิชาการ ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

ระบบสารสนเทศ

กิจกรรมล่าสุด

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย
20 กรกฎาคม 2566

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.3...

อ่านต่อ
โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
20 กรกฎาคม 2566

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนาย...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน
20 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน ใ...

อ่านต่อ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
187
ตลอดทั้งเดือน
622
รวมทั้งหมด
79,423

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon