กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน...

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน

วันที่เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2566

Image

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สามารถประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะและทักษะเฉพาะบุคคล (SMART People) กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี และอาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเป็นอย่างดี

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
92
ตลอดทั้งเดือน
2,952
รวมทั้งหมด
113,923

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon