กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของ...

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2567

Image

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาเดีย ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรู้จักและเข้าใจระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และกระตุ้นให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมากขึ้น เปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เชิญบุคคลกร จาก มจพ. แนะนำระบบ ดังนี้ 1. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน โดย คุณสุธาสินี บุญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 2. ระบบฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงสัญญาความร่วมมือ (MOU) โดย นายธนาคม เจริญพิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการ 3. ระบบจัดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (KMUTNB-TEPC) โดย คุณเพ็ญพิชชา พลชาติ เดวิส นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ 4. ระบบจองสนามกีฬา โดย คุณรัฐธนินท์ ยิ่งศิริ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 5. ระบบบริหารความเสี่ยง มจพ. และระบบหลักประกันสัญญา โดย คุณพีรวัฒน์ ผ่องพัฒน์ นักวิชาการพัสดุ กองงานพัสดุ 6. ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย โดย คุณรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และคุณอภิญญา เนื่องหล้า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี 7. คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม โดย อาจารย์ธนวรรธน์ โยชะนัง ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ในนามคณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม 8. การส่งบทความ การสนับสนุนการผลิตตำราเรียน และการรับรองคุณภาพตำรา โดย คุณธีติมา ไชยกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ และคุณจันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา กองส่งเสริมวิชาการ 9. ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ โดย คุณวรรณพร รุจิพงษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และคุณศิวกร หลงสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. ระบบลาออนไลน์ โดย คุณวรรณพร รุจิพงษ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และคุณธนาคม เจริญพิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการ 11. ระบบลงทะเบียนออนไลน์ โดย คุณศิวกร หลงสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณธนาคม เจริญพิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
92
ตลอดทั้งเดือน
2,952
รวมทั้งหมด
113,923

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon