กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชา...

โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่เผยแพร่: 5 เมษายน 2567

Image

โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ และรับชมผ่านระบบ Webex มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดโครงการโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ คุณนภาพร จันทร์เชื้อ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ บรรยายพิเศษเรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม และขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลามาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ผลงานให้แก่คณาจารย์ มจพ.

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
93
ตลอดทั้งเดือน
3,339
รวมทั้งหมด
108,929

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon