กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ...

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่เผยแพร่: 20 กรกฎาคม 2566

Image

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00–16.00 น. ในระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระบวนการในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง กระตุ้นให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยาย เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยาย เรื่อง แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านนวัตกรรม 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยาย เรื่อง แนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านการสอน

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
597
ตลอดทั้งเดือน
4,569
รวมทั้งหมด
88,886

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon