KMUTNB's 60th Anniversary
contact@op.kmutnb.ac.th
Language:คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 16 มีนาคม 2562

กิจกรรมเวลาสถานที่
Printing your Idea Through 3D Printer09.00 - 10.30 น.ห้อง 3A13 ชั้น 3
IT English for FUN10.30 - 12.00 น.ห้อง 3A13 ชั้น 3
การใช้งานเทคโนโลยี IoT เบื้องต้น 13.00 - 16.00 น.ห้อง 3A13 ชั้น 3
Speech to text system supported for investigation13.00 - 16.00 น.ห้อง Common Room ชั้น 5

วันที่ 17 มีนาคม 2562

กิจกรรมเวลาสถานที่
MIQ (Mobile Internet Quality)09.00 - 12.00 น.ห้อง Common Room ชั้น 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 เวลา: 09.00 - 16.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้เยี่ยมชม ให้ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ไปกับกิจกรรมที่แต่ละภาควิชาจัดเตรียมไว้ อาทิ
- สาธิตการประกอบ 3D Printer จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (MAE)
- แสดงการทดสอบลวดเชื่อม จากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE)
- โครงงานสาธิตการประยุกต์ใช้วิศวกรรมเคมีกับงานเกษตรกรรม 4.0 จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E)
- การสร้างสรรค์เชิงวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ลำเลียง-โลจิสติกส์ จากภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE)
- สาธิตเครื่องสั่นจำลองแผ่นดินไหว จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE)
- ต้นแบบเครื่องคั่วกาแฟแบบดินเผา จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (IE)
- สาธิตด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่พักอาศัย จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE)
- กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามภายใต้ธีม “วัสดุนิยม” จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE)
- ทดสอบการะบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE)

กิจกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 เวลา: 09.00 - 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดบ้านต้อนรับ เข้าชมคณะ ภาควิชา ห้องแลป ห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมสนุกไปกับกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS)

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 บัณทิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน จัดกิจกรรม เปิดบ้าน TGGS เปิดโลกวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (TGGS Open House)
และในวันที่ 16 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (TGGS STI Awards) จัดในรูปแบบการประกวดผลงานจากโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตรรม ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสถานศึกษาในวันที่สมัครเข้าแข่งขัน โดยผลงานที่เข้าประกวดสามารถเป็นผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันหรือเผยแพร่มาก่อนหรือภายหลังการแข่งขัน โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ กติการ และมารยาทของผู้จัดการแข่งขันหรือกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเหล่านั้น หรือได้รับอนุญาตให้นำเข้าการแข่งขันนี้ได้ โดยผลงานที่รับรางวัลจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร TGGS ในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

Poster TGGS STI Awards

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE)

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน เปิดบ้านจัดกิจกรรมสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 โดยมีรูปแบบกิจกรรมแบ่งออกเป็นการสาธิตและทดลองปฏิบัติ และการเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รอบต่อวัน ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 9.30 - 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.
สถานที่: ศูนย์ฝึกอบรมเมคคาทรอนิกส์ซีเมนส์ ชั้น 1 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดบ้านให้เข้าชมผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษารุ่นพี่ตามบูธต่างๆของแต่ละสาขา และเยี่ยมชมหอศิลป์แนวตั้ง

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. กิจกรรม D.I.Y “อบรมเชิงปฏิบัติการของบูธแต่ละสาขาวิชา” โดยนักศึกษาและอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาเซรามิกส์ เป็นต้น
พบกันที่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ตึก 41

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. พบกับกิจกรรมเปิดห้อง Lab แสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน จากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาฝึกฝีมือพื้นธาน (MB) และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน


รายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 63) เปิดบ้านจัดกิจกรรม ต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม Soap Soft Soft หอมหมื่นลี้ ให้ผู้เยี่ยมชมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำสบู่หลากหลายไอเดีย ด้วยตัวเอง หรือกิจกรรมค่าย ROBOT ให้ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้จากการอบรมและทดลองทำหุ่นยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดบ้านให้เยี่ยมชม ภาควิชาต่างๆ และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมที่แต่ละภาควิชาได้จัดเตรียมไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

วันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
เปิดบ้านพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Open House) ประจำปี 2562 พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กิจกรรมแนะนำภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) และภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) และซุ้มจับรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 ร่วมเปิดบ้านจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี
ประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักศึกษา และการบรรยายให้ความรู้ต่างๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยมือถือ สอนทำขนม เป็นต้น

บริเวณพื้นที่จัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยนานาชาติ

รายละเอียดกิจกรรม เปิดบ้าน International College (Building 95)

ชื่อกิจกรรมรูปแบบกิจกรรม
IC: The Experience- กิจกรรมชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
- IC IDOL: เปิดประสบการณ์ Exchange Students พูดคุยกับพี่ๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนไปต่างประเทศ
- ไขข้อสงสัย Double Degree (3+1) : สองปริญญากับมหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven, Germany
IC: The Compass Bazaar- นิทรรศการเปิดประสบการณ์พูดคุยกับนักศึกษาที่ฝึกงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก
- การออกร้านสินค้าผลงานนักศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม เปิดบ้าน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ชื่อกิจกรรมรูปแบบกิจกรรมสถานที่จัด
การนำเสนอ “สื่อนั้นสำคัญไฉน”เป็นการนำเสนอวิวัฒนาการสื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาลานนิทรรศการ ชั้น 2
การแสดงผลงานและนำเสนอรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นการบรรยาย แสดงผลงาน และนำเสนอรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาห้องนวัตกรรมทางการศึกษา ชั้น 3
การแสดงผลงานการจัดทำสื่อ electronic ในรูปแบบ AR โดยโปรแกรม Orusmaบรรยาย นำเสนอวิธีการจัดทำสื่อ electronic ในรูปแบบ AR โดยโปรแกรม Orusmaห้องศูนย์บริภัณฑ์การศึกษา ชั้น 3