กองส่งเสริมวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด ระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  asd   Update Date: 01-10-2017
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการจัดทำวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 2)   Update Date: 07-10-2016
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าสมนาคุณบทความวิชาการที่ได้รับการ   Update Date: 30-10-2015
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์   Update Date: 21-10-2015
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553   Update Date: 21-10-2015


หน้าที่ [1]
 
กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google