กองส่งเสริมวิชาการ

เอกสารดาวน์โหลด อื่นๆ  Workshop Excel   Update Date: 17-11-2017
  เอกสารชี้แจงประกอบการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม ส่วนปรับปรุงระบบเพิ่มเติม Version 1.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   Update Date: 24-08-2017
  เอกสารคู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูล MOU (word)   Update Date: 13-07-2017
  เอกสารคู่มือการใช้งานระบบเก็บข้อมูล MOU (PDF)   Update Date: 13-07-2017
  เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบ MOU 13 ก.ค. 60 โดย รศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง   Update Date: 13-07-2017
  เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบ MOU 13 ก.ค. 60 โดย นายธนาคม เจริญพิทย์   Update Date: 13-07-2017
  โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เอกสารประกอบการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล   Update Date: 06-07-2017
  โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เอกสารการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง   Update Date: 05-07-2017
  โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เอกสารประกอบการบรรยายของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ   Update Date: 05-07-2017
  โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   Update Date: 03-07-2017
  คู่มือการใช้งานระบบสานักงานอัตโนมัติ (สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนงาน)   Update Date: 03-05-2017
  คู่มือการใช้งานระบบสานักงานอัตโนมัติ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ)   Update Date: 04-04-2017
  สไลด์ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม (30/04/2560)   Update Date: 04-04-2017
  แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)   Update Date: 04-04-2017
  แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   Update Date: 04-04-2017
  สไลด์ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม   Update Date: 28-09-2016


หน้าที่ [1]
 
กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google