โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง กลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ