โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับชำนาญการ เรื่อง การวิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ