โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากองส่งเสริมวิชาการ (พ.ศ. 2563-2564)