โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 1