โครงการเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนตำราตามหลักเกณฑ์ใหม่