โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณ