โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ