โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU