การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภทสามมิติส่วนต่อขยายระยะที่ 1