โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล