กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี