กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Formกองส่งเสริมวิชาการได้จัด การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905 โดยมีนางสาวปรารถนา ธูปสมุทร เป็นวิทยากร --สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form ได้ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ http://aed.op.kmutnb.ac.th/backend/login/pages/uploadfiles/km/20170821071319_6.pdf


image-2 image-2 image-2 image-2 image-2

 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google