กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

ประมวลภาพกิจกรรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ


     กองส่งเสริมวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ)


     โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ) ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

ชมภาพกิจกรรม


บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย


     นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ นำทีมบุคลากร สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์

ชมภาพกิจกรรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน


     กองส่งเสริมวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน” สำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานและสามารถใช้งาน Google Apps ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ในการทำงานและเกิดผลงานกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

ชมภาพกิจกรรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภทสามมิติส่วนต่อขยายระยะที่ 1


     กองส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภทสามมิติส่วนต่อขยาย ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 14.30 น.

ชมภาพกิจกรรม


<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] [4] [ 5 ] ถัดไป >>
 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google