กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

ประมวลภาพกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU


     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

ชมภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ


     กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล


     กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม และความเสี่ยงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชมภาพกิจกรรม


กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี


     ผลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ประเภทรางวัลหน่วยงานขนาดเล็ก

ชมภาพกิจกรรม


โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด


     กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาเดีย ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] [3] [ 4 ][ 5 ] ถัดไป >>
 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google