กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

ประมวลภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ)


     โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ) ในวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

ชมภาพกิจกรรม


โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม


     โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30–12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ


     โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบของส่วนงาน


     โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบของส่วนงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรองข้อมูลบน Google Drive


     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรองข้อมูลบน Google Drive เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

ชมภาพกิจกรรม


<< ก่อนหน้า [ 1 ] [2] [ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป >>
 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google