กองส่งเสริมวิชาการห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ


ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สำหรับบุคลากรกองฯ

ประมวลภาพกิจกรรม


การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form


     กองส่งเสริมวิชาการได้จัด การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิชาการ 905 โดยมีนางสาวปรารถนา ธูปสมุทร เป็นวิทยากร --สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form ได้ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ http://aed.op.kmutnb.ac.th/backend/login/pages/uploadfiles/km/20170821071319_6.pdf

ชมภาพกิจกรรม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)


     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

ชมภาพกิจกรรม


โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ


     โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 814 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด


     โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาเดีย ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมภาพกิจกรรม


โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด


     โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การบรรยายพิเศษและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนตำราวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้บรรยายและดำเนินรายการ

ชมภาพกิจกรรม


[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป >>
 

กองส่งเสริมวิชาการ

เว็บไซต์แนะนำ

 
 

ติดต่อหน่วยงาน

ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241 แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

สายตรงผู้อำนวยการ

Social Networks

rss in skype google